Professionele begeleiding van de jeugdpeler

Deze gedragscode geldt specifiek voor begeleiders en is een aanvulling op de Algemene 
Gedragscode “Fair Play”. Ouders van spelers met welk niveau dan ook moeten er zeker van 
kunnen zijn dat de trainer en/of coach van hun kind de inhoud van de gedragscode onderschrijft. 

Definitie begeleider
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord begeleidt 
en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, 
coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding 
daarop plaatsvindt. 

Onder ‘begeleider’ wordt in deze gedragscode verstaan:

 • Trainers;
 • Bestuurlijk kader (jeugdcommissie)

Professionaliteit

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
  gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en houdt zich aan de spelregels en afspraken. Past de regels en afspraken ook toe en 
  ziet toe op de naleving door anderen. Gebruikt informatie voor het doel van de organisatie. 
  Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. 
 • Geeft feedback op een zorgvuldige manier. Vermijdt te negatieve feedback. Zorgt ervoor dat 
  de opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de 
  trainingstoestand van de spelers. Is eerlijk en consequent tegen hen. Komt alle beloften en 
  verplichtingen na. 
 • Stelt samen met de leerlingen/spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en 
  respecteert dat. Brengt nooit (privacygevoelige) persoonlijke informatie naar buiten. 
 • Gebruikt te allen tijde geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) 
  profijt van zullen hebben en vermijdt methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herkent 
  individuele verschillen bij spelers en denkt altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. 
  Zorgt voor uitdagingen voor iedere speler. Deze uitdagingen dienen haalbaar en motiverend 
  (spannend) te zijn.
 • Moedigt aan en bevordert dat de leerling/speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording 
  op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrekt de 
  leerling/speler bij beslissingen die hem aangaan.
 • Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de 
  spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, 
  ongeacht het spel- en/of prestatieniveau.
 • Respecteert andere coaches en handelt altijd op basis van vertrouwen en loyaliteit. Gedraagt 
  zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van kwetsende en/of beledigende opmerkingen of 
  gedragingen. 
 • Erkent het recht van de leerling/speler om andere coaches, trainers en adviseurs te 
  raadplegen. 
 • Heeft een geldige door de KNLTB uitgegeven leraar-, trainer- of coach-licentie. 
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 • Kent en werkt volgens de spelregels, reglementen en normen en moedigt de spelers aan dat 
  ook te doen. Accepteert zowel de inhoud als ‘de geest’ van de regels.

Ethiek

 • Behandelt alle leerlingen/spelers gelijk, eerlijk en met respect binnen het verband van hun 
  sportactiviteiten, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, 
  seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status of andere 
  kenmerken.
 • Respecteert het privéleven van de speler. Dringt niet verder in het privéleven van leden in dan 
  noodzakelijk is. Gaat met respect om met de spelers en met ruimtes waarin de spelers zich 
  bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Vermijdt iedere vorm van fysiek grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimiteit als gevolg 
  van de macht (en de invloed) die je als trainer over de speler ontwikkelt. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en een minderjarige speler 
  zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Raakt de speler niet op een zodanige wijze aan dat de speler en/of de begeleider deze 
  aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals 
  doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en 
  borsten.
 • Onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten en emotioneel (machts)misbruik.
 • Vermijdt situaties met spelers die als beschadigend of verdacht worden ervaren dan wel zo 
  kunnen worden opgevat. Maakt bij minderjarigen altijd gebruik van het vier ogen principe. Als 
  dit niet mogelijk is, wordt er in principe gebruik gemaakt van een openbare, goed zichtbare 
  ruimte, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en gebruikt zijn positie 
  niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Misbruikt zijn positie niet ten 
  aanzien van persoonlijke, politieke of zakelijke belangen ten koste van het belang van de 
  speler.
 • Ontmoedigt het gebruik van prestatie bevorderende drugs (doping), verboden middelen en 
  het gebruik van alcohol en tabak.
 • Mengt zich niet zonder goede reden in doping-, controleprocedures of -onderzoeken.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol.
 • Respecteert dat het doel voor hem of haar als coach van de speler niet altijd hetzelfde is als 
  het doel voor de speler. Richt zich op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met 
  begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler.
 • Wedt nooit op de sport waar de begeleider betrokken bij is: tennis en padel.
 • Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van 
  uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de 
  gelegenheid stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.
 • Stelt nooit gevoelige informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden 
  gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van enig persoon, om iets te 
  doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Biedt nooit een gunst, 
  geschenk of vergoeding aan in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport.

Verantwoordelijkheid

 • Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van sport in het 
  algemeen en van tennis en padel in het bijzonder duidelijk worden getoond en waarin een 
  ideaalbeeld van (sportief) tennis en padel en coaching wordt toegepast. Onthoudt zich van 
  gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in het algemeen en tennis en padel in het 
  bijzonder in diskrediet wordt gebracht.
 • Moedigt spelers en andere coaches aan om integriteit te ontwikkelen en te behouden in de 
  relatie tot anderen.
 • Controleert, bij een wisseling van leraar/trainer/coach, of de vorige samenwerking tussen 
  speler en leraar/trainer/coach correct en professioneel is afgesloten.
 • Accepteert en respecteert de rol van officials die ervoor zorgen dat wedstrijden sportief en 
  volgens de regels verlopen.
 • Staat open voor meningen van anderen en toont bereidheid om te leren en te ontwikkelen.
 • Is verplicht (een vermoeden van) seksuele intimidatie, matchfixing of doping, of pogingen 
  daartoe, te melden bij het bestuur van de vereniging, het meldpunt van de 
  KNLTB en/of het meldpunt van het Instituut Sportrechtspraak (in geval van seksuele 
  intimidatie of doping).
 • Heeft de plicht de speler te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van 
  seksuele intimidatie en neemt de verantwoordelijkheid om dergelijke situaties te melden bij 
  het meldpunt van de KNLTB.
 • Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor 
  een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of 
  grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat 
  op tegen het schenden van regels en normen door spelers, werknemers, supporters en 
  anderen.
 • Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en 
  aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, een vertrouwens(contact)persoon, het 
  meldpunt van de KNLTB of het meldpunt van het Instituut Sportrechtspraak (in geval van 
  doping of seksuele intimidatie).

Neem contact op met een vertrouwenspersoon als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Je 
kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jouw
steun en advies te geven.