Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden hebben zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden. Leden van verdiensten hebben zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt. Men wordt tot erelid dan wel lid van verdiensten benoemd bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met de meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan senioren toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.

Artikel 8 lid 3
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senioren- en juniorleden te verlenen.

Toelichting:

  • Een erelid is hoger in rangorde dan een lid van verdiensten. Voor het erelidmaatschap komen leden in aanmerking die een lange periode, veelal op meerdere posities actief zijn geweest binnen Volley.
    Geldt ook voor leden die een grote uitstraling hebben gehad voor Volley, b.v. Alex Reijnders.
  • Voor leden van verdiensten geldt veelal de lange periode waarin men actief is geweest voor Volley.

Erelid van E.T.V. Volley

1976
Frans van Pareren †
Mede oprichter Volley; 5 jaar voorzitter en 11 jaar secretaris
1982
Jacques  Spronck †
15 jaar bestuurslid; mede realisator eigen sport-accommodatie; mede oprichter SVTV; coördinator Open Volley toernooi
1987
Toon Willems
18 jaar bestuursfuncties waarvan 8 jaar voorzitter; mede realisator eigen sport accommodatie; mede oprichter SVTV en STTV
1989
Jan Reijnders †
15 jaar bestuurslid in diverse functies; mede realisator eigen sport accommodatie; mede oprichter SVTV en STTV
1991
Alex Reijnders
12 ½ jaar speler 1e team en daarnaast trainer/coach en clubicoon
1992
Joop van Rassel †
Voorzitter
1997
Toon van Lieshout
Zie lid van verdienste + jaren lang bestuursfuncties: voorzitter en secretaris
2000
Eddy Pietersen †
Zie lid van verdienste + enorme inbreng qua functies binnen SVTV
2002
Ton Zweekhorst †
10 jaar bestuurslid in vrijwel alle functies.
In 1992 en 1993 intensief bezig geweest met het financieel gezond maken van de vereniging.
Was zeer betrokken bij de ingrijpende verbouwing van het paviljoen in 2000.
2004
Addy Segers
Ruim 25 jaar lid, lid van jeugdcommissie, echtparen-toernooi, jaren lang ondersteuning penningmeester, voorzitter paviljoencommissie.
2015
Nico van Bakel †
Nico heeft diverse functies vervuld binnen de activiteitencommissie, de clubkampioenschappen commissie en het open echtparentoernooi. Ook was hij als secretaris bestuurslid en is hij lid van de paviljoens commissie. Voor alle zaken die Nico gedurende jaren gedaan heeft, met alle energie en tijd die hij erin heeft gestoken is hij benoemd als erelid van Volley.
2015
Kees Sevenhoven
Kees was 3 jaar vicevoorzitter en 4 jaar voorzitter van het bestuur van de vereniging. Tijdens die periode is er een renovatie van het park en een renovatie van het paviljoen geweest. Ook is Kees actief als voorzitter van de Stichting TopTennis Volley. Kees heeft zich altijd met ontzettend veel energie en enthousiasme ingezet. Waardering hiervoor wordt uitgesproken door zijn benoeming tot erelid van Volley.
2021
Wil Busink
 


Leden van verdienste

1989
Alex Reijnders
12 ½ jaar speler 1e team en daarnaast trainer/coach
1995
Peter van de Kaaij
13 jaar secretaris
1997
Ron Schellekens
10 jaar lid/voorzitter Technische Commissie
2005
Kees Sevenhoven

3 jaar vice-voorzitter, 4 jaar voorzitter

Met name zijn tijdens voorzitterschap een aantal moeilijke klussen geklaard. De overgang naar jaarvereniging, vervanging verlichting, renovatie paviljoen, de tenniszuil, bardienstregeling voor senioren, de all weather banen, trainerswisseling, onderbezetting in bestuur en in commissies.
2006
Ton van Boxtel †
4 jaar jeugdactiviteiten,4 jaar senioractiviteiten, 6 jaar redacteur, 5 jaar advertenties, 4 jaar paviljoencommissie, 15 jaar open echtparen, 9 jaar het openingstoernooi mede georganiseerd heeft en 25 jaar lid in 2006
2008
Nico van Bakel †
Diverse funkties vervuld binnen aktiviteitencommissie, commissie clubkampioenschappen en het Open Echtparentoernooi.
Tevens was hij van 1991 t/m 1993 bestuurslid en voorzitter van de redaktie. Van 2001 t/m 2006 was Nico secretaris.
2009
Nellie van Boxtel
Nellie is al lid van Volley sinds 1978, en bijna al de jaren actief geweest voor de vereniging. Ze is lid, en vaak ook trekker, geweest van de activiteiten commissie, het Echtparentoernooi en de Technische commissie. Daarnaast heeft Nellie ook enige jaren zitting gehad in het Bestuur van de vereniging
2010
Carla Sevenhoven
Carla is sinds 1986 lid van onze vereniging, in de beginjaren heeft zij zich ingezet voor de jeugd. Nu laat Carla haar veelzijdigheid duidelijk zien binnen de paviljoencommissie. Er wordt nooit teververgeefs een beroep op haar gedaan. Daarnaast heeft Carla ook jaren gezorgd dat het clubblad er piekfijn uitzag.
2013
Rick Janssen
Rick was ruim 8 jaar voorzitter van de Technische Commissie, is ruim 4 jaar lid geweest van het bestuur van de vereniging, is iemand die vaak op de achtergrond fungeert, maar zeer veel tijd gestoken heeft in zijn werk voor onze vereniging.
2021
Cees van den Nieuwenhof
 
2021
Jan Bastiaans
 
2022
Mark Bax